අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

භෞතීය විද්‍යා විෂය ධාරාව -2018

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2019, ISBN 978-955-25-0476-1 ප්‍රමාණය A4, පිටු 176

අන්තර්ගතය: භෞතීය විද්‍යා විෂය ධාරාව -2018

රු 255.00

Out of stock

Description

මෙහි උසස් පෙළ 2018 විභාගයෙහි සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යන විෂයවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.445 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව