අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

භෞතීය විද්‍යා විෂය ධාරාව -2018

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2019, ISBN 978-955-25-0476-1 ප්‍රමාණය A4, පිටු 176

අන්තර්ගතය: භෞතීය විද්‍යා විෂය ධාරාව -2018

රු 255.00

4 in stock

Description

මෙහි උසස් පෙළ 2018 විභාගයෙහි සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යන විෂයවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.445 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව