අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

භෞතීය විද්‍යා පසුගිය ප්‍රශ්නෝත්තර 2016

කර්තෘ: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2017, ප්‍රමාණය A4, පිටු 172

අන්තර්ගතය:  උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව 2016 වසරේ විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර, පිළිතුරු හා ලකුණු පටිපාටිය මෙහි ඇතුළත් වේ. 

රු 212.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව 2016 වසරේ විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර, පිළිතුරු හා ලකුණු පටිපාටිය මෙහි ඇතුළත් වේ.

Additional information

WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතීය විද්‍යා පසුගිය ප්‍රශ්නෝත්තර 2016”

Your email address will not be published. Required fields are marked *