සේනාරත්න වෙල්ගම

භෞතික විද්‍යාව-II

කර්තෘ: සේනාරත්න වෙල්ගම

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2008, ISBN: 978-955-30998-2-2, ප්‍රමාණය A4, පිටු 168

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ව්‍යුහගත රචනා, රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර  

රු 850.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා සහ රචනා ප්‍රශ්නොත්තර ඇතුළත් පොතකි, මෙය.

Additional information

Weight 0.415 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

සේනාරත්න වෙල්ගම