භෞතික විද්‍යාව 13 වසර පළමු වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව 13 වසර පළමු වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

පිටු ගණන : 118

මාධ්‍ය :  සිංහල

රු 885.00

Description

මෙය ආනන්ද, රාජකීය, විශාඛා,  යන විද්‍යාලවල භෞතික විද්‍යාව 13 වසර පළමු වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර එක්කර සාදා ඇත. 2017 සිට මේ දක්වා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අඩංගු වේ.

වෙනත් වසරවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා ගැනිමට අමතන්න – 0112818187

Additional information

Weight 0.29 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm