බන්දුල රණබාහු

භෞතික විද්‍යාව 12 වසර

ප්‍රකාශනය: සංඛ ප්‍රකාශකයෝ , ISBN: 978-955-1807-35-1, ප්‍රමාණය A4, පිටු 100

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව 12 වසර පෙරහුරු බහුවරණ ප්‍රශ්න

රු 400.00

2 in stock (can be backordered)

Description

මෙහි 12 වසර සඳහා භෞතික විද්‍යාව පෙරහුරු බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 25ක් සහ පිළිතුරු විවරණ අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.245 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

බන්දුල රණබාහු