භෞතික විද්‍යාව 12 වසර අවසාන වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව 12 වසර අවසාන වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

පිටු ගණන : 168

මාධ්‍ය :  සිංහල

රු 1,260.00

Description

මෙය ආනන්ද, රාජකීය, විශාඛා, ඉසිපතන යන විද්‍යාලවල භෞතික විද්‍යාව 12 වසර අවසාන වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර එක්කර සාදා ඇත. 2016 සිට මේ දක්වා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අඩංගු වේ.

වෙනත් වසරවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා ගැනිමට අමතන්න – 0112818187

Additional information

Weight 0.435 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm