උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

භෞතික විද්‍යාව ව්‍යූහගත රචනා 1974-2015

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය:  කර්තෘ © 2016,ISBN 955-97169-0-5, ප්‍රමාණය A4

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – 1974-2015 ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ  පිළිතුරු

රු 450.00

Out of stock

Description

වසර 1974 සිට 2015 දක්වා උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍ර  පිළිතුරු සහිතව මෙහි ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.485 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්