පේසුරු

භෞතික විද්‍යාව වර්ගීකරණය කළ ව්‍යුහගත රචනා

සංස්කරණය: සුජීව දිසානායක

ප්‍රකාශනය: පේසුරු © 2022, ISBN: 978-955-7514-05-5, ප්‍රමාණය A4

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා වර්ගීකරණය කළ ප්‍රශ්නෝත්තර 1980-2021

රු 2,000.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව 1985-2021 දක්වා ප්‍රශ්නපත්‍රවල ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පාඩම් අනුව වර්ගීකරණය කොට අදාළ ආදර්ශ පිළිතුරු ද ඇතුළත් කොට තැනූ වෙන් වෙන්ව ගත හැකි ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටලයකි මෙය.

Additional information

Weight 0.715 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

පේසුරු