උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 1979-1999

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2012, ප්‍රමාණය A4, ISBN 978-955-0945-00-9

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – 1979-1999 බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ විවරණ සහිත පිළිතුරු

රු 750.00

2 in stock

Description

වසර 1979 සිට 1999 දක්වා උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණ පිළිතුරු සහිතව මෙහි ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.425 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 2 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 1979-1999”

Your email address will not be published. Required fields are marked *