උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 1979-1999

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2012, ප්‍රමාණය A4, ISBN 978-955-0945-00-9

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – 1979-1999 බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ විවරණ සහිත පිළිතුරු

රු 750.00

10 in stock

Description

වසර 1979 සිට 1999 දක්වා උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණ පිළිතුරු සහිතව මෙහි ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.425 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 2 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 1979-1999”

Your email address will not be published.