උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 2000-2015

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2017, ප්‍රමාණය A4, ISBN 978-955-0945-01-6

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – 2000-2016 බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ විවරණ සහිත පිළිතුරු

රු 450.00

Out of stock

Description

වසර 2000 සිට 2015 දක්වා උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණ පිළිතුරු සහිතව මෙහි ඇතුළත් කොට ඇත. වසර 17ක ප්‍රශ්න පත්‍ර 18ක් සමග පිළිතුරු මෙහි ඇත.

Additional information

Weight 0.51 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 2 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්