පී. ගීකියනගේ

භෞතික විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ සටහන්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2018 , ISBN: 978-955-43871-3-3, ප්‍රමාණය A4, පිටු 240

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව: පුනරීක්ෂණ සටහන් (විෂය නිර්දේශයේ ඒ්කක සියල්ල ම සඳහා)

රු 1,600.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ  ඒකක සියල්ලෙහි අන්තර්ගත සියලුම භෞතික විද්‍යාත්මක නියම, වාද, අර්ථ දැක්වීම්, පරීක්ෂණ ඇතුළු වැදගත් කරුණු මෙහි සාරාංශ කර දක්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.325 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.2 cm
WRITER

පී. ගීකියනගේ