තරුෂ ලසිත් දිසානායක

භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ 1

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2019, ISBN: 978-955-52580-4-3, ප්‍රමාණය A4 pp 166

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ – 1 සිට 28 දක්වා

රු 1,700.00

8 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා විෂය නිර්දේශය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය නිර්දේශ කර ඇති ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ 46න් අංක 1 සිට 21 දක්වා පරීක්ෂණ මෙම පොතේ අඩංගු කර ඇත.

එක් එක් පරීක්ෂණයෙන් ඔබට ලබා ගත හැකි ඉගෙනුම් ඵල, පරීක්ෂණයට අවශ්‍ය උපකරණ, ක්‍රමය, රූපසටහන්, විශේෂ කරුණු, ගැටලු විසඳන ආකාරය ද උදාහරණ සහිතව එක් එක් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය යටතේ වෙන වෙනම සටහන් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.405 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

තරුෂ ලසිත් දිසානායක