උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

භෞතික විද්‍යාව – ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ 2018, ISBN: 955-97169-1-3 ප්‍රමාණය A5, පිටු 268

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න

රු 400.00

Out of stock

Description

මෙහි භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න 150ක් පිළිතුරුත් සමග අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.245 kg
Dimensions 20.1 × 14.5 × 1 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්