උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

භෞතික විද්‍යාව – ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ 2018, ISBN: 955-97169-1-3 ප්‍රමාණය A5, පිටු 268

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න

රු 400.00

4 in stock

Description

මෙහි භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න 150ක් පිළිතුරුත් සමග අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.245 kg
Dimensions 20.1 × 14.5 × 1 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්