උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2016, ප්‍රමාණය A4,

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිතුරු සමග

රු 350.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව සඳහා මෙහි ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු කට්ටලයක් අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.335 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර”

Your email address will not be published.