භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝතර

කර්තෘ: ආරියදාස බියන්විල

ප්‍රකාශනය: සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2017, ISBN: 9789556804485, ප්‍රමාණය A4,

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – ආදර්ශ ප්‍රශ්නපත්‍ර සහ පිළිතුරු කට්ටලය

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව සඳහා ආදර්ශ පශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු අඩංගු, එකිනෙක පත්‍ර වෙන්ව ගත හැකි කට්ටලයකි මෙය.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝතර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *