භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 13-11

ප්‍රකාශනය: ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය © 2021,  ප්‍රමාණය A4,  පිටු 93

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව– පදාර්ථ හා විකිරණ

රු 1,000.00

9 in stock

Description

භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 13-11, විෂය නිර්දේශයයේ පදාර්ථ හා විකිරණ ඒකකය ආවරණය කරයි.

විකිරණයේ ක්වොන්ටම් ස්වභාවය

 • තාප විකිරණය
 • තාප විකිරණයේ මූලික ලක්ෂණ
 • වස්තු අතර තාප සමතුලිතතාව
 • කෘෂ්ණ වස්තු විකිරණය
 • වීන් ස්ථාපන නියමය
 • ස්ටෙෆාන් නියමය
 • පෘෂ්ඨයක විමෝචකතාව
 • පෘෂ්ඨයක අවශෝෂකතාව
 • කෘෂ්ණ වස්තු විකිරණයේ තීව්‍රතා ව්‍යාප්තිය පැහැදිලි කිරීම

ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණය

 • ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණ සංසිද්ධිය
 • ප්‍රකාශ කෝෂයක් මඟින් ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණය ආදර්ශනය

පදාර්ථයේ තරංග ස්වභාවය

 • පදාර්ථ තරංග සඳහා ඩී බ්‍රොග්ලී සම්බන්ධතාව
 • ඉලෙක්ට්‍රෝන විවර්තනය
 • X – කිරණවලින් සිදුවන විවර්තනය
 • ඉලෙක්ට්‍රෝන අණ්වීක්ෂය

X – කිරණ

 • කැතෝඩ කිරණ
 • X – කිරණ

විකිරණශීලතාව

 • α,β සහ γ – විකිරණ
 • විකිරණශීලි ක්ෂය වීම
 • විකිරණශීලි සමස්ථානික
 • α – විමෝචනය
 • β විමෝචනය
 • γ විමෝචනය
 • විකිරණශීල නියුක්ලයිඩ
 • විකිරණශීල පෘඨක්කරණ නියමය
 • විකිරණශීල මූලද්‍රව්‍යයක සක්‍රියතාව
 • විකිරණශීල කාල නිර්ණය හෙවත් කාබන් දිනැයුම
 • විකිරණ මැනීමේ ඒකක
 • විකිරණ උපද්‍රව
 • විකිරණ අනාවරක

න්‍යෂ්ටික ශක්තිය හා එහි භාවිත

 • පරමාණුක ව්‍යුහය
 • සමස්ථානික
 • න්‍යෂ්ටික ඒකක
 • රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල දී හා න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාවල දී නිකුත්වන ශක්ති
 • ස්කන්ධ ශක්ති තුල්‍යතාව
 • ස්කන්ධ දෝෂය හා න්‍යෂ්ටික බන්ඛන ශක්තිය
 • න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩනය
 • න්‍යෂ්ටික විලයනය
 • න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩනය හා න්‍යෂ්ටික විලයනය පිළිබඳ සන්සන්දනාත්මක විමසුමක්

පදාර්ථයේ මූලික සංඝටක හා ඒවායේ අන්තර්ක්‍රියා

 • පරමාණුවක ව්‍යුහය
 • අන්තරීක්ෂ කිරණ
 • අංශු ත්වරක
 • මූලික අංශු
 • මූලික බල

භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 13-11, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ප්‍රකාශනයකි.

Additional information

Weight 235 kg
Dimensions 29 × 20 × 0.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 13-11”

Your email address will not be published. Required fields are marked *