භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 12-4

කර්තෘ: ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රකාශනය: ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය © 2022,  ප්‍රමාණය A4,  පිටු 92

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 12-4 ඒකකය -තාප භෞතිකය

රු 900.00

6 in stock

Description

භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 12-4 හි තාප භෞතිකයට අදාළ පහත සඳහන් පාඩම් ඇතුළත් වේ.

 

  • උෂ්ණත්වය
  • ඝන සහ ද්‍රව ප්‍රසාරණය
  • වායු නියම
  • වායු පිළිබඳ චාලක අණුක වාදය
  • තාප හුවමාරුව
  • අවස්ථා විපර්යාස
  • වාෂ්ප සහ ආර්ද්‍රතාව
  • තාපගති විද්‍යාව
  • තාප සංක්‍රමණය

භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 12-4 ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ප්‍රකාශනයකි.

Additional information

Weight 0.400 kg
Dimensions 29.3 × 23 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 12-4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *