සුසිලා ජයවර්ධන

භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ බහුවරණ

ප්‍රකාශනය: ‍කර්තෘ 2014, ISBN: 978-955-52262-1-9, ප්‍රමාණය B5, පිටු 144

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ බහුවරණ

රු 650.00

Out of stock

Description

මෙහි භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ බහුවරණ ප්‍රශ්න  පත්‍ර 10ක් සහ පිළිතුරු විවරණ අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

සුසිලා ජයවර්ධන