ලක්ෂ්මන් දිසානායක

බල ක්ෂේත්‍ර

කර්තෘ: මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2017, ISBN: 978-955-96742-2-6, ප්‍රමාණය A4 පිටු 140

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – බල ක්ෂේත්‍ර (ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍රය/ස්ථිති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය)

රු 375.00

2 in stock (can be backordered)

Description

බල ක්ෂේත්‍ර යටතේ එන ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍රය හා ස්ථිති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය  යන විෂය කොටස්වලට අදාළ පූර්ණ පාඩම් මාලාවක් මෙම පොතින් ඉදිරිපත් කැරේ. මෙම කොටස් සඳහා පූර්ණ විග්‍රහයක්, විසඳූ ගැටලු සහ විසඳීම සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කළ අභ්‍යාස ද මෙම පොතට ඇතුළත් කොට ඇත. බල ක්ෂේත්‍ර යටතේ එන මූලික විද්‍යාත්මක සංකල්ප ගුරු භවතුන්ටත්, සිසු සිසුවියන්ටත් පහසුවෙන් අවබෝධ වන පරිදි නිරවුල්ව සරල බසින් ඉදිරිපත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.135 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.8 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් දිසානායක