පේසුරු

භෞතික විද්‍යාව වර්ගීකරණය කළ බහුවරණ

ප්‍රකාශනය: පේසුරු © 2022, ප්‍රමාණය A5

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ වර්ගීකරණය කළ ප්‍රශ්නෝත්තර 1980-2021

රු 1,200.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව 1980-2021 දක්වා ප්‍රශ්නපත්‍රවල බහුවරණ ප්‍රශ්න පාඩම් 11ට අනුව වර්ගීකරණය කොට අදාළ ආදර්ශ පිළිතුරු ද ඇතුළත් කොට තැනූ වෙන් වෙන්ව ගත හැකි ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටලයකි මෙය. නව නිර්දේශයට අනුව සකස් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.355 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

පේසුරු