කේ. අයි. සේනාරත්න පෙරේරා

ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය:කර්තෘ  2012, ISBN: 978-955-50583-4-6, ප්‍රමාණය A4, පිටු 68

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව (12 ශ්‍රේණිය)

රු 270.00

10 in stock

Description

මෙය උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අනුව 12 ශ්‍රේණියට අයත් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ඇතුළත් කර සැකසූ පොතකි.

Additional information

Weight 0.14 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.3 cm
WRITER

කේ. අයි. සේනාරත්න පෙරේරා