කේ. අයි. සේනාරත්න පෙරේරා

ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය:කර්තෘ  2012, ISBN: 978-955-50583-4-6, ප්‍රමාණය A4, පිටු 68

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව (12 ශ්‍රේණිය)

රු 270.00

9 in stock

Description

මෙය උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අනුව 12 ශ්‍රේණියට අයත් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ඇතුළත් කර සැකසූ පොතකි.

Additional information

Weight 0.14 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.3 cm
WRITER

කේ. අයි. සේනාරත්න පෙරේරා