වරුණ උදයංග

පදාර්ථයේ ගුණ

කර්තෘ: වරුණ උදයංග

ප්‍රකාශනය: ePhysiscs Publications, ISBN: 978-955-99880-2-1, ප්‍රමාණය A4, පිටු 156

අන්තර්ගතය:  උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – පදාර්ථයේ ගුණ

රු 1,800.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව පදාර්ථයේ ගුණ කොටසට අදාළ සියලු ම සිද්ධාන්ත, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ විස්තර කිරීම් සහ බහුවරණ, ව්‍යුහගත හා රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන වීඩියෝවක් සහිත අධ්‍යයන කට්ටලයකි.

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

වරුණ උදයංග