ලක්ෂ්මන් දිසානායක

පදාර්ථයේ ගුණ

කර්තෘ: මහාචාර්ය ‌ලක්ෂ්මන් දිසානායක

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2014, ප්‍රමාණය A5, පිටු 106

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව: පදාර්ථයේ ගුණ: ඝන ද්‍රව්‍යවල ප්‍රත්‍යස්ථතාව, දුස්ස්‍රාවීතාව, පෘෂ්ඨීක ආතතිය.

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂය යටතේ එන “පදාර්ථයේ ගුණ” නමැති විෂය ඒකකයට අදාළ පූර්ණ පාඨමාලාවක් මෙම පොතෙන් ඉදිරිපත් කැරේ. ඝන දව්‍යවල ප්‍රත්‍යස්ථතා ගුණත්, ද්‍රව්‍යවල පෘෂ්ඨික ආතතිය හා දුස්ස්‍රාවීතාවත් මෙම විෂය කොටසට ඇතුළත් වේ.

විසඳූ ගැටලු රාශියක් සහ විසඳීම සඳහා සකසන ලද විවිධාකාරයේ ගැටලු අඩංගු අභ්‍යාස මාලාවක් ද සෑම පරිච්ඡේදයක ම අගට ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.1 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.8 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් දිසානායක