මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු

නිබන්ධන කම්පන හා තරංග

ප්‍රකාශනය: ‍ජයලි  ප්‍රකාශකයෝ, ප්‍රමාණය A4, පිටු 64

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික  විද්‍යාව: නිබන්ධන – කම්පන හා තරංග

රු 250.00

3 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව කම්පන හා තරංග කොටස සඳහා නිබන්ධන මෙහි ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.14 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.3 cm
WRITER

මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු