සේනාරත්න වෙල්ගම

ධාරා විද්‍යුතය

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2018, ISBN: 978-955-30-4776-2, ප්‍රමාණය A4, පිටු 172

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ධාරා විද්‍යුතය

රු 750.00

Available on backorder

Description

මෙම ග්‍රන්ථයේ උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාවේ ප්‍රශ්න පත්‍ර රටාවට අනුගතව ගැටලු පහසුවෙන්  ග්‍රහණය කර ගත හැකි වන පරිදි ධාරා විද්‍යුතය, විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය පිළිබඳ විෂය කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇති අතර විසඳූ ගැටලු මගින් පිළිතුරු කරා ළඟා වීමට හැකි පහසු මාර්ග ද සාකච්ඡා කර ඇත. තවද, මෙම ඒකකයට අදාළ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ වැදගත් කරුණු ද ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

සේනාරත්න වෙල්ගම