දුමිඳු සේනානායක

ධාරා විද්‍යුතය

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින් © 2019, ISBN: 978-955-16215-8-2, ප්‍රමාණය A4, පිටු 192

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව : ධාරා විද්‍යුතය – ඕම් නියමය සහ ප්‍රතිරෝධ පද්ධති, විද්‍යුත් ක්ෂමතාව සහ තාපන ඵලය, කර්චොප් නියම හා කෝෂ පද්ධති, වීට්ස්ටන් සේතු හා මීටර් සේතු, සළ දඟර මීටර, විභවමානය (නව නිර්දේශය)

රු 600.00

6 in stock (can be backordered)

Description

ධාරා විද්‍යුතයට අදාළව පූර්ණ සිද්ධාන්ත සහ විශාල ගැටලු ප්‍රමාණයක් මෙම පොතේ ඇතුළත් කර ඇත. සිද්ධාන්ත, ගැටලුවල යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ විසඳූ ගැටලු ඇසුරින් සාකාච්ඡා කර ඇත.

Additional information

Weight 0.285 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

දුමිඳු සේනානායක