මිහිර ජීවානන්ද

ධාරා විද්‍යුතය හා ප්‍රේරණය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2019, ISBN: 978-955-42431-2-5, ප්‍රමාණය A4, පිටු 112

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ධාරා විද්‍යුතය හා ප්‍රේරණය (ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු- සිද්ධාන්ත, බහුවරණ, රචනා ප්‍රශ්න, පිළිතුරු)

රු 400.00

2 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, ධාරා විද්‍යුතය හා ප්‍රේරණය විෂය කොටසට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.26 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

මිහිර ජීවානන්ද