අරුණ දිනේෂ් ගුරුසිංහ

ධාරා විද්‍යුතය බහුවරණ විවරණය

ප්‍රකාශනය: ටාගට් පබ්ලිකේෂන්  © 2020, ප්‍රමාණය A5, පොත් හතරක් අඩංගු වේ.

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ධාරා විද්‍යුතයට අදාළව විද්‍යුත් ධාරාව, ප්‍රතිරෝධය සහ ඕම් නියමය, විද්‍යුතයේ තාපන ඵලය, කෝෂ, ක’චොෆ් නියමය, විද්‍යුත් චුමිබක ප්‍රේරණය ( 1980 සිට මේ දක්වා වර්ග කළ බහුවරණ විවරණ)

රු 100.00රු 200.00

Read moreරු 200.00

Out of stock

Read moreරු 100.00

Out of stock

Read moreරු 150.00

Out of stock

Read moreරු 200.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව 1980 සිට මේ දක්වා බහුවරණ ප්‍රශ්න පාඩමට අදාළව වර්ගීකරණය කොට, පිළිතුරු විවරණයක් සහිත ව මෙහි පළ වන්නේ ධාරා විද්‍යුතය යටතේ විද්‍යුත් ධාරාව, ප්‍රතිරෝධය සහ ඕම් නියමය, විද්‍යුතයේ තාපන ඵලය, කෝෂ, ක’චොෆ් නියමය, විද්‍යුත් චුමිබක ප්‍රේරණය යන මාතෘකාවලට අදාළ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු විවරණයයි.

අමතර වශයෙන් මෙම පාඩම්වලට අදාළ සිද්ධාන්ත සංශිප්තයක් සහ ආදර්ශ ප්‍රශ්න ද ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

WRITER

අරුණ දිනේෂ් ගුරුසිංහ