සුමනසිරි කේ. ගොන්සල්ගෙ

ධාරා විද්‍යුතය-කාණ්ඩ අංක 4

ප්‍රකාශනය: ගොඩගේ © 2008 ISBN:955-20-9902-1, ප්‍රමාණය A5, පිටු 144

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව : ධාරා විද්‍යුතය-කාණ්ඩ අංක 4

රු 300.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව පියවරෙන් පියවර පොත් පෙළහි සිව්වැන්න වන මෙහි විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය සහ ප්‍රත්‍යාවර්තන ධාරා විෂය කරුණු සහ අභ්‍යාස පිළිතුරු අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.5 cm
WRITER

සුමනසිරි කේ. ගොන්සල්ගෙ