සුමනසිරි කේ. ගොන්සල්ගෙ

ධාරා විද්‍යුතය-කාණ්ඩ අංක 2

ප්‍රකාශනය: ගොඩගේ © 2008 ISBN: 978-955-30-1388-0, ප්‍රමාණය A5, පිටු 106

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව : ධාරා විද්‍යුතය-කාණ්ඩ අංක 2

රු 300.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව පියවරෙන් පියවර පොත් පෙළහි දෙවැන්න වන මෙහි කියශොෆ් නියම, මැක්ස්වෙල්ගේ චක්‍රීය ධාරා මූලධර්මය, විභවමානය, ප්‍රතිරෝධ උෂ්ණත්ව සංගුණකය විෂය කරුණු සහ අභ්‍යාස පිළිතුරු අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.12 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.5 cm
WRITER

සුමනසිරි කේ. ගොන්සල්ගෙ