අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ද්‍රවස්ථිති විද්‍යාව

කර්තෘ : එස්. එල්. ලෝනි

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2019,  ප්‍රමාණය A5, පිටු 204

අන්තර්ගතය: ද්‍රවස්ථිති විද්‍යාව

රු 135.00

Out of stock

Description

මෙය The Elements of Hydrostatics යන කෘතියෙහි සිංහල පරිවර්තනයයි. මෙහි භෞතික විද්‍යාවෙහි එන ද්‍රවස්ථිති විද්‍යාව කොටස ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.27 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව