මිහිර ජීවානන්ද

තාප භෞතිකය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2019, ISBN: 978-624-5174-02-7, ප්‍රමාණය A4, පිටු 92

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: තාප භෞතිකය (ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු- සිද්ධාන්ත, බහුවරණ, රචනා ප්‍රශ්න, පිළිතුරු) 

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, තාප භෞතිකය විෂය කොටසට අදාළ සිද්ධාන්ත, ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂයය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

මිහිර ජීවානන්ද