මිහිර ජීවානන්ද

තාප භෞතිකය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2019, ISBN: 978-624-5174-02-7, ප්‍රමාණය A4, පිටු 92

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: තාප භෞතිකය (ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු- සිද්ධාන්ත, බහුවරණ, රචනා ප්‍රශ්න, පිළිතුරු) 

රු 400.00

2 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, තාප භෞතිකය විෂය කොටසට අදාළ සිද්ධාන්ත, ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂයය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

මිහිර ජීවානන්ද