දුමිඳු සේනානායක

තාප භෞතිකය පරිපූර්ණ අධ්‍යයනය

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින් © 2019, ISBN: 978-955-16213-3-9, ප්‍රමාණය A4, පිටු 280

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව : තාප භෞතිකය – 05 උෂ්ණත්වමිතිය, ඝන ප්‍රසාරණය, ද්‍රව ප්‍රසාරණය, වායු ප්‍රසාරණය, තාපමිතිය, තාපගති විද්‍යාව, වාෂ්ප සහ ආර්ද්‍රතාවය, තාප සන්නයනය, තාප සංවහනය (නව නිර්දේශය)

රු 700.00

9 in stock (can be backordered)

Description

මෙය තාප භෞතිකය සඳහා අංග සම්පූර්ණ සිද්ධාන්ත සහ ගණිත ගැටලු විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු පොතකි.

Additional information

Weight 0.365 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.3 cm
WRITER

දුමිඳු සේනානායක