ඩී. ඩී. එන්. බාලෝ දයා

තාපය

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඩී. ඩී. එන්. බාලෝ දයා

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2017, ISBN: 978-955-53651-3-0, ප්‍රමාණය A5, පිටු 302

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – තාපය: උෂ්ණත්වමාන, තාප ප්‍රසාරණය, වායු නියම, චාලක වාදය, තාපමිතිය, ආර්ද්‍රතාමිතිය, තාපගති විද්‍යාව, සන්නයනය, සංවහනය, විකිරණය

රු 690.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා නව විෂය නිර්දේශයේ ප්‍රධාන ඒකකයක් වූ තාප භෞතිකයට අයත් වන මාතෘකා සියල්ල ම ආවරණය වන පරිදි ඉතා සරල ලෙස මෙම ග්‍රන්ථය සකස් කර ඇත. තාපය වූ කලී අප එදිනෙදා ජීවිතයට ඉතා සමීප ශක්ති විශේෂයක් නිසා එහි විශාල ප්‍රායෝගික යෙදීම් හමු වේ. එවැනි අවස්ථා විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙහි අඩංගු කර තිබීම බහුවරණ සහ රචනා ප්‍රශ්න උත්සහ කිරීමේ දී වැදගත් වනු ඇත.

Additional information

Weight 0.34 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

ඩී. ඩී. එන්. බාලෝ දයා

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තාපය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *