ලක්ෂ්මන් දිසානායක

තාපය

කර්තෘ: මහාචාර්ය ‌ලක්ෂ්මන් දිසානායක

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2018, ISBN: 978-955-96742-1-8, ප්‍රමාණය A4, පිටු 94

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව: තාපය: උෂ්ණත්වය, ඝන ද්‍රව්‍යවල ප්‍රසාරණය, ද්‍රවවල ප්‍රසාරණය, තාපය, අවස්ථා විපර්යාසය, ඝන ද්‍රව සහ වායු වාශ්පවල ගුණ, තාප සංක්‍රාමණය: සන්නයනය, සංවහනය හා විකිරණය, වායු නියම හා චාලකවාදය.

රු 840.00

2 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ සංශෝධිත විෂය කොටස් ද ඇතුළත්ව තාප භෞතිකයට අදාළ සම්පූර්ණ පාඩම් මාලාවක් මෙම පොතින් ඉදිරිපත් කැරේ.

Additional information

Weight 0.250 kg
Dimensions 29.7 × 22 × 0.8 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් දිසානායක