අකිල එස්. ජයන්ත

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – භෞතික විද්‍යාව 1

කර්තෘ: අකිල එස්. ජයන්ත

ප්‍රකාශනය: බයෝග්‍රැපික් © 2018 පෙබරවාරි, ප්‍රමාණය 7″x9″, පිටු  70, ISBN 978-955-1847-61-6

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය – තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව 1

රු 300.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය නව විෂය නිර්දේශයේ තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව යටතේ භෞතික විද්‍යාවට අදාළ විෂය කරුණු මෙහි පෙළ ගස්වා ඇත.

මෙහි, සරල මට්ටමේ සිට සංකීර්ණ මට්ටම දක්වා සිද්ධාන්ත ආවරණය කෙරී ඇති අතර විභාග ගැටලුවලට පහසු ම හා කෙටි ම ලෙස පිළිතුරු සපයන ආකාරයත් දක්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.14 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

අකිල එස්. ජයන්ත

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – භෞතික විද්‍යාව 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *