මිහිර ජීවානන්ද

තරංග හා ආලෝකය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2019, ISBN: 978-955-41843-9-8, ප්‍රමාණය A4, පිටු 108

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: තරංග හා ආලෝකය  (ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු) 

රු 400.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, තරංග හා ආලෝකය විෂය කොටසට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.255 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

මිහිර ජීවානන්ද