අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛවීය විද්‍යා විෂය ධාරාව-2018

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2019, ISBN 978-955-25-0474-7ප්‍රමාණය A4, පිටු 154

අන්තර්ගතය: ජෛවීය විද්‍යා විෂය ධාරාව-2018

රු 215.00

Out of stock

Description

මෙහි උසස් පෙළ 2018 විභාගයෙහි ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යන විෂයවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.39 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව