අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛවීය විද්‍යා පසුගිය ප්‍රශ්නෝත්තර 2017

කර්තෘ: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2018, ප්‍රමාණය A4, පිටු 148

අන්තර්ගතය:  උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව 2017 වසරේ විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර, පිළිතුරු හා ලකුණු පටිපාටිය මෙහි ඇතුළත් වේ. 

රු 225.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව 2017 වසරේ විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර, පිළිතුරු හා ලකුණු පටිපාටිය මෙහි ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.37 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජෛවීය විද්‍යා පසුගිය ප්‍රශ්නෝත්තර 2017”

Your email address will not be published. Required fields are marked *