අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛවීය විද්‍යා පසුගිය ප්‍රශ්නෝත්තර 2017

කර්තෘ: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2018, ප්‍රමාණය A4, පිටු 148

අන්තර්ගතය:  උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව 2017 වසරේ විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර, පිළිතුරු හා ලකුණු පටිපාටිය මෙහි ඇතුළත් වේ. 

රු 225.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව 2017 වසරේ විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර, පිළිතුරු හා ලකුණු පටිපාටිය මෙහි ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.37 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජෛවීය විද්‍යා පසුගිය ප්‍රශ්නෝත්තර 2017”

Your email address will not be published.