අරුණ දිනේෂ් ගුරුසිංහ

ජ්‍යාමිතික ප්‍රකාශ විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය

ප්‍රකාශනය: ටාගට් පබ්ලිකේෂන්  © 2020, ප්‍රමාණය A5, පොත් හතරක් අඩංගු වේ.

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ආලෝකයේ වර්තනය, ප්‍රිස්ම තුලින් වර්තනය, කාච තුලින් වර්තනය, ඇස දෘෂ්ටි දෝෂ සහ ප්‍රකාශ උපකරණ  ( 1980 සිට මේ දක්වා වර්ග කළ බහුවරණ විවරණ)

රු 100.00රු 150.00

Read moreරු 100.00

Out of stock

Read moreරු 100.00

Out of stock

Read moreරු 100.00

Out of stock

Read moreරු 150.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව 1980 සිට මේ දක්වා බහුවරණ ප්‍රශ්න පාඩමට අදාළව වර්ගීකරණය කොට, පිළිතුරු විවරණයක් සහිත ව මෙහි පළ වන්නේ ජ්‍යාමිතික ප්‍රකාශ විද්‍යාව යටතේ ආලෝකයේ වර්තනය, ප්‍රිස්ම තුලින් වර්තනය, කාච තුලින් වර්තනය, ඇස දෘෂ්ටි දෝෂ සහ ප්‍රකාශ උපකරණ, යන මාතෘකාවලට අදාළ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු විවරණයයි.

අමතර වශයෙන් මෙම පාඩම්වලට අදාළ සිද්ධාන්ත සංශිප්තයක් සහ ආදර්ශ ප්‍රශ්න ද ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

WRITER

අරුණ දිනේෂ් ගුරුසිංහ