දුමිඳු සේනානායක

ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර සහ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින් © 2019, ISBN: 978-955-16215-9-9, ප්‍රමාණය A4, පිටු 152

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව : ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර සහ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර – 08 (නව නිර්දේශය)

රු 600.00

2 in stock

Description

ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර සහ චුම්භක ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව පූර්ණ සිද්ධාන්ත සහ විශාල ගැටලු ප්‍රමාණයක් මෙම පොතේ ඇතුළත් කර ඇත. සිද්ධාන්ත, ගැටලුවල යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ විසඳූ ගැටලු ඇසුරින් සාකාච්ඡා කර ඇත.

Additional information

Weight 0.235 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

දුමිඳු සේනානායක