අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

කලනය

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2007, ප්‍රමාණය A5, පිටු 244

අන්තර්ගතය: කලනය

රු 150.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ගණිතය විෂය හදාරණ සිසුනට මෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල පළමු වැනි  වසරේ සිසුනට ද එක සේ ප්‍රයෝජනවත් වන මෙම ග්‍රන්ථයෙහි තාත්ත්වික සංඛ්‍යා, ශ්‍රිත හා ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිත, අනුක්‍රම, ශ්‍රිතයක සීමා, සාන්තත්‍යතාව, ව්‍යුත්පන්නය, වක්‍ර අනුරේඛනය ආදිය අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.265 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.2 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව