මිහිර ජීවානන්ද

ඒකක හා මාන

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2016, ISBN: 978-955-7287-04-1, ප්‍රමාණය A4, පිටු 76

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ඒකක හා මාන  (සිද්ධාන්ත,  ප්‍රශ්න, පිළිතුරු) 

රු 350.00

2 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, ඒකක හා මාන විෂය කොටසට අදාළ සිද්ධාන්ත, ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.21 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

මිහිර ජීවානන්ද