මිහිර ජීවානන්ද

ඒකක හා මාන

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2016, ISBN: 978-955-7287-04-1, ප්‍රමාණය A4, පිටු 76

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ඒකක හා මාන  (සිද්ධාන්ත,  ප්‍රශ්න, පිළිතුරු) 

රු 350.00

2 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, ඒකක හා මාන විෂය කොටසට අදාළ සිද්ධාන්ත, ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.21 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

මිහිර ජීවානන්ද