අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

උසස් පෙළ භෞතිකය-III

කර්තෘ: නෙල්කන් සහ පාකර්

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018,  ප්‍රමාණය A5, පිටු 116

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතිකය-III – ජ්‍යාමිතික ප්‍රකාශ විද්‍යාව

රු 80.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. මෙහි ජ්‍යාමිතික ප්‍රකාශ විද්‍යාව පිළිබඳ කරුණු අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.135 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.8 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව