අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

උසස් පෙළ භෞතිකය II කොටස

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 1992, ප්‍රමාණය A5, පිටු 174

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතිකය II කොටස

රු 214.00

Out of stock

Description

මෙය එංගලන්තය ඇතුළු වෙනත් රටවල භෞතික විද්‍යාව හදාරන සිසුන් බහුල ලෙස භාවිත කරන නෙල්කන් සහ පාකර් විසින් සම්පාදනය කරන ලද උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා පොතේ දෙවැනිකොටසයි. මෙහි;

  • උෂ්ණත්වය, තාපය, ශක්තිය
  • තාප ධාරිතාව, ගුප්ත තාපය
  • වායුනියම සහ තාප ධාරිතා
  • වායු පිළිබඳ චාලක වාදය
  • අවස්ථා විපර්යාස, වාෂ්ප, තථ්‍ය වායු
  • සන්නයනය හා විකිරණය
  • ඝනවල හා ද්‍රවවල තාපජ ප්‍රසාරණය
  • උෂ්ණත්වමිතිය අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.24 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව