දුමිඳු සේනානායක

ආලෝකය පරිපූර්ණ අධ්‍යයනය

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින් © 2018, ISBN: 978-955-16213-4-6, ප්‍රමාණය A4, පිටු 160

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව : ආලෝකය04 ජ්‍යාමිතික ප්‍රකාශ විද්‍යාව, ප්‍රිස්මය තුළින් සිදු වන වර්ථනය, කාච තුළින් වර්තනය, මිනිස් ඇස හා අක්ෂි දෝෂ, ප්‍රකාශ උපකරණ (නව නිර්දේශය)

රු 600.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, ආලෝකය පිළිබඳව ලියැවී ඇති මෙම පොතෙන්, ඒ පිළිබඳ පූර්ණ සිද්ධාන්ත දැනුමක් සහ ගැටලු විසඳීමේ නිපුනතාවක් ලබා ගත හැකි ය. විවිධ මට්ටම්වල ගැටලු විශාල ප්‍රමාණයක් පිළිතුරු සමග ඇති නිසා, අවසාන පිළිතුරු ලැබෙන තුරු ම ඒවා උත්සහ කිරීමෙන් ආලෝකය පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

Additional information

Weight 0.26 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

දුමිඳු සේනානායක